Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva-Licitație

Deșteptarea, 23 mai 2024

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcția Silvică Bacău, cu sediul în loc. Lilieci, comuna Hemeiuș, județul Bacău organizează în data de 07.06.2024, ora 1100, LICITAŢIE, la sediul unității, pentru închirierea obiectivului:

- Canton Silvic Chetrosu (nr. inventar 12504), cu suprafața 93,19 mp

Tarif de pornire la licitație este 500 lei (fără TVA/lună)

Pas de licitație este 25 lei

Garanție de participare este 500 lei (fără TVA)

Adresa obiectivului: sat Valea Budului, comuna Mărgineni, acces din Calea Moinești, DN 2G Bacău - Moinești, coord. Google Maps: 46.603590, 26.795796.

Caietul de sarcini se poate obține de la sediul Direcției Silvice începând cu data de 21.05.2024 sau de pe site-ul www.bacau.rosilva.ro.

Tariful de înscriere este de 50 lei și valoarea garanției de participare se vor achita în contul nr. RO20BRDE040SV18401150400, deschis la BRD Bacau sau în numerar, prin plată la Casieria Direcției Silvice Bacău.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la secretariatul Direcției Silvice Bacău, până în data de 07.06.2024 la ora 1000, documentele prevăzute de caietul de sarcini al licitației, respectiv:

- cererea de înscriere la licitație, cu specificarea obiectivului pentru care licitează;

- dovada înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului (certificatul de înmatriculare – în cazul societăților comerciale, în copie certificată), iar în cazul persoanelor fizice copie după cartea de identitate;

- certificat de înregistrare fiscală, în cazul UAT –urilor;

- certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului privind structura acționariatului și situația persoanei juridice (original sau copie legalizată), emis cu cel mult 30 zile înainte de data preselecției, în cazul societăților comerciale;

- declarație pe propria răspundere a ofertantului că nu are datorii față de RNP Romsilva;

- dovada constituirii garanției de participare și a tarifului de înscriere.

Informații suplimentare la sediul Direcției Silvice Bacău sau telefon 0234/588.959.

Secțiuni