Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Primăria Hemeiuș concesionare terenuri

Deșteptarea, 25 aprilie 2024

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Hemeiuș, cu sediul în comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, Str.Ion Simionescu nr.221, județul Bacău, telefon 0234/217.510, fax 0234/217.675, e-mail: contact@primariahemeius.ro, cod fiscal 4352832.
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren intravilan în suprafață de 3.988mp, situat în comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, Str.Gării F.N., județul Bacău, cu NC 68610, înscris în CF 68610 a comunei Hemeiuș, care aparține domeniului privat al Comunei Hemeiuș, conform caietului de sarcini, H.C.L.Hemeiuș nr.102/22.09.2023 și O.U.G.nr.57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la Compartimentul Cadastru, Agricol, Nomenclatură Stradală, Administrarea Domeniului Public și Privat.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se poate obține de la Compartimentul Cadastru, Agricol, Nomenclatură Stradală, Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul Comunei Hemeiuș, comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, Str.Ion Simionescu nr.221, județul Bacău.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei/exemplar, se achită la Casieria Comunei Hemeiuș.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.05.2024, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 21.05.2024, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Hemeiuș, comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, Str.Ion Simionescu nr.221, județul Bacău.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 22.05.2024, ora 09.30, Comuna Hemeiuș, comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, Str.Ion Simionescu nr.221, județul Bacău.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bacău, Str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg1@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.04.2024.

Secțiuni