Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Municipiul Bacău licitație mese comerciale

Deșteptarea, 25 aprilie 2024

ANUNȚ licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani, a unui număr de 5 amplasamente (teren betonat) și a unui număr de 9 mese comerciale a câte 2 mp fiecare, situate pe terasa de flori a clădirii Pieței Centrale din municipiul Bacău, str.Pieții nr.1, aflată în domeniul public al municipiului Bacău

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Theodor Aman nr. 94C, județul Bacău, telefon: 0234/547427, fax 0234/547427, e-mail: mariana.comorasu@primariabacau.ro,cod fiscal 4278337

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat :
- Amplasament A5(8-9-10), (teren betonat), cu suprafața de 10,20 mp, pentru desfășurare activitate comercială înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Amplasament A6(11-12) (teren betonat), cu suprafața de 6,92 mp, pentru desfășurare activitate comercială înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Amplasament A8(14-15) (teren betonat), cu suprafața de 6,88 mp, pentru desfășurare activitate comercială înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Amplasament B2 (teren betonat), cu suprafața de 9,50 mp, pentru desfășurare activitate comercială înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Amplasament B3 (teren betonat), cu suprafața de 9,50 mp, pentru desfășurare activitate comercială înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Tarabă comercială M4, cu suprafața de 2 mp,pentru desfăşurare activitate comercială, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Tarabă comercială M5, cu suprafața de 2 mp,pentru desfăşurare activitate comercială, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Tarabă comercială M6, cu suprafața de 2 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Tarabă comercială M8, cu suprafața de 2 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Tarabă comercială M9, cu suprafața de 2 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Tarabă comercială M12, cu suprafața de 2 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Tarabă comercială M15, cu suprafața de 2 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Tarabă comercială M16, cu suprafața de 2 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1
- Tarabă comercială M17, cu suprafața de 2 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1, situate pe terasa de flori a Pieței Centrale din municipiul Bacău, str.Pieței nr.1, aparținând domeniului public al Municipiului Bacău,
conform H.C.L. Bacău nr. 112/28.03.2024, H.C.L. Bacău nr. 111/28.03.2024, caietelor de sarcini și temeiului legal OUG nr.57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției - Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, municipiul Bacău, str. Pieții nr. 1, județul Bacău.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, municipiul Bacău, str. Pieții nr. 1, județul Bacău.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire
67 lei/exemplar, se achită numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău, la casieria Serviciului Administrare Piețe, municipiul Bacău, str. Pieții nr. 1, județul Bacău sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la TREZORERIA Municipiului Bacău, cod fiscal: 4278337.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
13.05.2024, ora 14.00

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
21.05.2024, ora 15.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
MUNICIPIUL BACĂU, Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, municipiul Bacău, str. Pieții nr.1, județul Bacău.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
22.05.2024, ora 09.00, MUNICIPIUL BACĂU, Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, municipiul Bacău, str. Pieții nr.1, județul Bacău.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234/525211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24.04.2024

Secțiuni