Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Municipiul Bacău concesionare

Deșteptarea, 25 aprilie 2024

ANUNȚ licitaţie privind concesionarea prin licitație publică a lotului S2-teren aferent Centrului de Pregătire Protecție Civilă aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, județul Bacău, în suprafață de 2.455,00 mp

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Theodor Aman, nr. 94 C, județul Bacău, telefon: 0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail: cristina.bardasu@primariabacau.ro, cod fiscal: 4278337.
2. Informaţii generale privind concedentul, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Concesionarea prin licitație publică, conform HCL Nr. 87 din 28.03.2024 și O.U.G nr. 57/2019, a lotului S2-teren aferent Centrului de Pregătire Protecție Civilă aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, în suprafață totală de 2.455,00 mp, compus din curți construcții-232,00 mp, ape stătătoare-2.223,00 mp, situat în strada Calea Moldovei nr. 96-98, înscris în CF 71853, nr. cadastral 71853, în vederea întreținerii, împrejmuirii, amenajării acestuia, imobil-teren aflat într-o stare avansată de degradare.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției - Direcția Patrimoniu – Serviciul Evidență Patrimoniu, str. Pieții nr. 1, județul Bacău.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcția Patrimoniu – Serviciul Evidență Patrimoniu, municipiul Bacău, str. Pieții nr. 1, județul Bacău.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire:
67,00 lei/ exemplar, care se achită numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la TREZORERIA municipiului Bacău, cod fiscal: 4278337.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
16.05.2024, ora 16.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
23.05.2024, ora 16.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
CENTRUL DE INFORMARE CETĂȚENI, MUNICIPIUL BACĂU, Strada Nicolae Titulescu nr.3, Județul Bacău.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
24.05.2024, ora 10.00, la sediul 2, Municipiul Bacău, str. Pieții nr.1, județul Bacău.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234/525211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24.04.2024

Secțiuni