Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

LICITAȚIE-Municipiul Bacău

Deșteptarea, 18 aprilie 2024

ANUNȚ licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posilitatea de prelungire prin acordul părților, a unui spațiu liber în suprafață utilă de 266 mp, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr.37 din municipiul Bacău, str. Victor Babeș (adresă nouă str. Narciselor nr.5).

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Theodor Aman nr.94 C, județul Bacău, telefon: 0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail: cristina.popa@primariabacau.ro, cod fiscal: 4278337.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Spațiu liber în suprafață utilă de 266 mp, situat în incinta P.T. 37 din Bacău, str. Victor Babeș (adresă nouă str. Narciselor nr.5), având carte funciară nr. 74020 și nr. cadastral 74020-C1, ce aparține domeniului public al Municipiului Bacău, conform caietului de sarcini, H.C.L. Bacău nr. 70/29.02.2024 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției - Direcția Patrimoniu, Compartiment Exploatare Fond Locativ, Gestionare Spații, Terenuri și alte Bunuri.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcția Patrimoniu, Compartiment Exploatare Fond Locativ, Gestionare Spații, Terenuri și alte Bunuri, din cadrul Municipiului Bacău, Bacău, str. Pieții nr. 1, județul Bacău.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire
67,00 lei/ exemplar, care se achită numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la TREZORERIA municipiului Bacău, cod fiscal: 4278337.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
30.04.2024, ora 16,00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
14.05.2024 ora 16,00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
CENTRUL DE INFORMARE CETĂȚENI, MUNICIPIUL BACĂU, Bacău, Strada Nicolae Titulescu nr.3, Județul Bacău.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
15.05.2024, ora 10,00, la sediul 2, Municipiul Bacău, Bacău, str. Pieții nr.1, județul Bacău
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234/525211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.04.2024.

Secțiuni