Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Comuna Letea Veche organizare licitatie

ANUNŢ
privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea a 4 loturi de teren intravilan
din satul Radomirești, Comuna Letea Veche, județul Bacău

1.Informații generale privind concedentul : Comuna Letea Veche, cod fiscal 4455021, cu sediul în comuna Letea Vehce, str. Al. I. Cuza, nr. 236, județul Bacău, tel/fax 0234.213.474, adresă de e-mail office@primarialeteaveche.ro, persoana de contact Vieriu Mădălina.
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii: concesionarea prin licitatie publica a patru terenuri in suprafata totala de 3677.00 mp, situate in intravilanul satului Radomirești, apartinand domeniului privat al comunei Letea Veche, respectiv : teren intravilan, categoria de folosinta “arabil”, avand suprafata de 640,00 mp, inscris in CF nr. 69095, teren intravilan, categoria de folosinta “arabil”, avand suprafata de 670,00 mp, inscris in CF nr. 69096, teren intravilan, categoria de folosinta “arabil”, avand suprafata de 867,00 mp, inscris in CF nr. 68407 si teren intravilan, categoria de folosinta “arabil”, avand suprafata de 1500,00 mp, inscris in CF nr. 68409. Concesionarea se face conform prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si conform Hotararii Consiliului Local al Comunei Letea Veche nr. 82 din data de 28.09.2023.
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se va pune la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare scrisă în acest sens, pe suport hârtie la sediul institutiei din Sat Letea Veche, comuna Letea Vehce, str. Al. I. Cuza, nr. 236, județul Bacău.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment urbanism, disciplină în construcții, dezvoltare și cadastru, adresa: sat Letea Veche, comuna Letea Veche, strada Al. I. Cuza, nr, 236, județul Bacău, luni-joi între orele 8.00-16.00, vineri între orele 8.00-12.00.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: Contravaloarea documentatiei de atribuire este de 100 lei și se achită în numerar la casieria concedentului din Sat Letea Veche, comuna Letea Vehce, str. Al. I. Cuza, nr. 236, județul Bacău sau prin ordin de plată în contul RO91TREZ0615006XXX007442 deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, CIF 4455021.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.12.2023, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08.01.2024, ora 11.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sat Letea Veche, comuna Letea Vehce, str. Al. I. Cuza, nr. 236, județul Bacău;
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar in plic sigilat.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.01.2024, ora 12.00 la sediul din satul Letea Veche, comuna Letea Veche, str. Al. I. Cuza, nr. 236, județul Bacău.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Bacău Secția aIIa civilă de contencios administrative și fiscal, Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.4, tel 0234514419, fax 0234525211, email tr-bacau-reg2@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.12.2023.

Secțiuni