Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Anunț de participare Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău

Anunț de participare

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău invită structurile sportive, asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor și participarea la activitățile și competițiile sportive constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.
1. Perioada de depunere: 15.03.2024 – 13.04.2023
2. Denumirea autorității finanțatoare: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău
3. Cod fiscal: 5057580
4. Adresa: str. Mărășești, nr.2, Bacău, jud.Bacău
5. Telefon: 0234.537.200
6. Fax: 0234.535.012
7. E-mail: relatii.externe@csjbacau.ro.
8. Sursa de finanțare a contractului: fondurile publice ale Consiliului Județean Bacău și cofinanțare din fondurile proprii ale solicitanților.
9. Avȃnd ȋn vedere dispoziţiile art. 18^1, alin. 5 din legea 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 30% din sumele alocate programelor sportive vor fi direcţionate către susţinerea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor.
10. Documentația pentru elaborarea și prezentarea cererilor de finanțare este aprobată prin HCJ nr. 139/31.07.2020 și va fi postată pe site-ul www.csjbacau.ro. secțiunea Finanţarea programelor sportive de utilitate publică ȋn anul 2024.
11. Cererile de finanţare trebuie completate şi depuse ȋmpreună cu ȋntreaga documentaţie solicitată ȋn Regulament la Registratura Consiliului Judeţean Bacău.
12. La elaborarea şi completarea cererilor de finanţare fiecare potenţial beneficiar va avea ȋn vedere o componentă de promovare şi publicitate atȃt a programului sportiv cȃt şi a imaginii judeţului Bacău folosind, după caz, următoarele instrumente: comunicat de presă, difuzare spot audio sau video online/radio/tv, promovare social media, afişe, bannere, conferinţa de presă, flyere, materiale promoţionale etc.
Pentru programul sportiv „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive”(P3) se vor utiliza panou temporar şi placă permanentă cu informaţiile referitoare la obiectivul finanţat prin programul sportiv (durată implementare, beneficiar, finanţator etc).
13. Selecția și evaluarea programelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare numită prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău.
14. Durata de implementare a programelor sportive: până pe 31 decembrie 2024, inclusiv, excepție făcând programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive”(P3) care poate fi multi anual.
15. Informații și clarificări cu privire la documente: informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Relaţii Externe şi Dezvoltarea Mediului Antreprenorial din cadrul Consiliului Județean, str. Unirii nr. 13.

Deșteptarea, 15 martie 2024

Secțiuni