31 ianuarie 2023

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BACĂU Organizează concurs

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BACĂU Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de:
1. consilier, grad profesional superior, din cadrul Biroului Control
2. consilier, grad profesional superior, din cadrul Biroului Tehnologia Informației, Relații Publice, Purtător de Cuvânt
3. consilier, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului – Serviciul Medical – Direcția Medic Șef
4. consilier, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului – Concedii Medicale – Direcția Economică
A. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
B. Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 noiembrie 2021, ora 10 la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Bacău, str. Mărășești nr. 13
C. Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
1. consilier, grad profesional superior, id post 389467, din cadrul Biroului Control
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale ramura de ştiinţe economice/ ramura de științe juridice, domeniul științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină/medicină dentară
• minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
• cunoștințe operare/utilizare calculator nivel mediu ce vor fi dovedite cu documente emise în condițiile legii, din care să rezulte deținerea de competențe în domeniul IT;
2. consilier, grad profesional superior, id post 389479, din cadrul Biroului Tehnologia Informației, Relații Publice, Purtător de Cuvânt
•studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginerești ramura de științe inginerie electrică, electronică și telecomunicații/ramura de științe ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației/ramura de științe inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, domeniul fundamental matematică și științe ale naturii ramura matematică /informatică, domeniul fundamental științe sociale/ramura științe economice, specializarea cibernetică și informatică economică;
• minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
• cursuri de formare/programare calculator /cunoștințe Microsoft Office – nivel avansat dovedite cu documente
3. consilier, grad profesional superior, id post 389507, din cadrul Compartimentului – Serviciul Medical – Direcția Medic Șef
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de științe medicină,
• minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
4. consilier, grad profesional asistent, id post 389480, din cadrul Compartimentului – Concedii Medicale – Direcția Economică
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de științe medicină, domeniul fundamental științe sociale, ramura științe juridice/științe economice
• minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
• cunoștințe operare/utilizare calculator nivel mediu cu privire la folosirea aplicațiilor informatice ce vor fi testate în cadrul probei scrise
D. Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data afișării anunțului, începând cu data de 15 octombrie 2021 (inclusiv) până la data de 03 noiembrie 2021 (inclusiv);
Relații suplimentare privind condițiile de participare, actele necesare înscrierii, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului precum și alte date necesare desfășurării concursului se pot obține la sediul CAS Bacău, unde acestea sunt afișate, pe pagina de internet a CAS Bacău, precum și la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal din cadrul CAS Bacău, telefon 0234576948/int 109.
Persoana de contact: Bordaș Daniela, consilier grad profesional superior, adresa de e-mail resurse@ casbc.ro

Secțiuni